Minnesanteckningar medlemskväll 22 nov


Tack till alla närvarande för bra samtal!

Vice ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till Gåsastegets medlemskväll med efterföljande presentation av styrelsen.

Information om ordinarie ordförandes avgång tidigare i år, inklusive medlemmars (>10%) rätt att begära Extrastämma för att utse ny ordinarie ordförande – inga kommentarer eller frågor från närvarande medlemmar.

Strategidokument presenteras av styrelsen – uppskattas av närvarande medlemmar att detta arbetas vidare med, i övrigt inga kommentarer eller frågor.

Ekonomisk redovisning av kassör
Klubbens tre huvudsakliga ekominska riskområden är.
-Tillräckligt många aktiva medlemmar.
-Tillräckligt många Instruktörer/Funktionärer.
-Klubblokalen, hög flerårig fast kostnad.
Antalet aktiva medlemmar har utvecklats väldigt bra sedan nystarten efter pandemin.

Snart kommer hyreskontraktet för klubblokalen att behöva förlängas eller sägas upp. Styrelsens absoluta ambition (inget formellt beslut än) är att kunna förlänga avtalet. Dock, på villkor som begränsar den ekonomiska risken och dämpar kostnaden.

Vad avser Tillräckligt många Instruktörer/Funktionärer, kvarstår risken som kräver uppmärksamhet.

Föreningen har i nuläget mer än närmare 1000 medlemmar. Viktigt att vi har många kursledare och andra funktionärer så att vi kan erbjuda kurser.

Diskussion om informationskanaler: Önskemål om månadsbrev där det framgår behov av hjälp för kommande månad. Även önskemål om färre mail då allt finns på hemsidan. Tisdagsdanser viktig informationskanal. Sociala medier allt större kanal.

Det behövs fler i föreningen som hjälper till, i stort som smått. I nuläget få som gör mycket.

Diskussion kring att engagera medlemmar till städuppgifter, som förslag till medlemmar på tisdagsdanserna och efter kurser. Kanske kan kursledares bli bättre på att signalera behov av hjälp?

Diskussion kring hur många aktiva medlemmar vi har, ska man rikta uppgifter till alla dessa? Vilket ansvar följer med medlemskapet?

Önskemål om tydlig städpolicy och rutin för Gåsalyckan som kan hängas upp i lokalen. Daglig städning vs storstädning, tidsåtgång. Förslag från styrelsen om att skapa en städgrupp som ansvarar för dessa policies och för samordningen av städningstillfällena.

Förslag om att anlita medlemmar för städning mot en ersättning. Styrelsen informerar om att föreningens vision är att inte anlita tjänster mot ersättning i största möjligaste mån för arbete som kan lösas på ideellt sätt, inom föreningen.

Robotdammsugare har diskuterats inom styrelsen, men finns ingen modell som klarar hela golvet. Ev dammsugarinköp är uppskjutet till efter att hyreskontraktet förnyats.

Får diskmaskinen sättas igång och att sen lämna lokalen? Ja enligt medlem som är fackman. Dock endast använda maskinen vid större events där den fylls och kan köras direkt!

Fråga kring hur göra när betalningar inte fungerar – säg till medlemmen att kontakta kassör eller administratör för hjälp.

Kan man synka kursverksamhet med externa socialdanser så krock ej uppstår? Svårt pga begränsat med tider i Gåsalyckan.

Förslag om att ha grupp för att anordna öppet hus. Erfarenheter från tidigare initiativ kan förmedlas vidare.

Max 150 pers i lokalen, hur ofta flaskhals? På större fester. Röda dörren begränsar pga brandrisk och få toaletter. Styrelsen anser att detta inte är en akut fråga att ta tag då det endast är ett problem vid fåtalet tillfällen.

Kommer vikvägg att införskaffas? Styrelsen informerar om att frågan är aktuell för beslut, först efter beslut om förlängning av hyresavtalet. Frågan har dock redan börjat undersökas och det finns utmaningar som behöver utredas vidare (brand, ventilation mm) och lösas för att vikvägg ska kunna införskaffas.

Förslag om roterande lampa i olika färger att ha på socialdans för festligare stämning från medlem.

Ingen tävling till våren men planeras jubileumsfest.

Hörslinga? Problem för en del deltagare att höra instruktörerna. Slinga ska isf läggas längs hela lokalen. Kjell kollar upp. Under kurs ska ventilationen skruvas ner till mini, men ska därefter höjas till medel (nu när det är vintertid).

Ventilationen:

Under större socialdanskvällar och på helgkurser (när lokalen används under lång tid) ska ventilationen vara på Max. Under lektioner kan det med fördel sättas på Medel eller Mini för att få bort bakgrundsljudet. Om man har ändrat ventilationen så ändrar man alltid tillbaka det till Medel som är normalläget. Ventilationen hanteras ENDAST av funktionärer.

Styrelsen tackar alla närvarande för en givande kväll med många bra samtal! Samtliga närvarande var överens om att dessa informationskvällar är värdefulla och ser fram emot nästa gång.